Без категорії

ЖІ­Н­КАМ «І­М­ПУ­ЛЬ­СУ» –  З ПО­ВА­ГОЮ ТА ЛЮ­БО­В’Ю

Від­зна­чен­ня Між­на­ро­д­но­го жі­но­чо­го дня да­в­но вже ста­ло до­б­рою тра­ди­ці­єю та ча­с­ти­ною ко­р­по­ра­ти­в­ної куль­ту­ри КП «ШКЗ «І­м­пульс», тим бі­ль­ше, що на «І­м­пу­ль­сі» сьо­го­дні пра­цює 1698 жі­нок, а це бі­ль­ша по­ло­ви­на тру­до­во­го ко­ле­к­ти­ву. Дя­ку­ю­чи жі­н­кам за на­по­ле­г­ли­ву пра­цю,  ке­рі­в­ни­ц­т­во під­при­єм­с­т­ва 7 бе­ре­з­ня від­зна­чить  всіх пра­ців­ниць пре­мі­єю в роз­мі­рі 1000 грн. Цьо­го дня  ка­п­су­ль­ча­нок та­кож при­ві­та­ють свя­т­ко­вим кон­це­р­том, який від­бу­деть­ся в за­вод­сь­ко­му Бу­ди­н­ку куль­ту­ри о 16.30.

 

 

 

Коментувати