Новини

ІМПУЛЬСІВЦІВ ВКОТРЕ ЗАОХОТИЛИ ПРЕМІЯМИ

Ста­бі­ль­на фі­нан­со­во-­еко­но­мі­ч­на ді­я­ль­ність казенного заводу “Імпульс” дозволяє  що­мі­ся­ця ви­пла­чу­ва­ти робітникам підприємства  пре­мії до свят. Тож до Все­сві­т­ньо­го дня со­ці­а­ль­ної спра­ве­д­ли­во­с­ті, який від­зна­ча­ють 20 лю­то­го, всіх пра­ців­ни­ків, які зна­хо­дять­ся в шта­ті під­при­єм­с­т­ва, за­охо­тять пре­мі­я­ми в роз­мі­рі 1000 грн. ко­ж­но­му. Пе­р­ші 500 гри­вень за­во­д­ча­ни отри­ма­ють 13 лю­то­го, а ще 500 гри­вень оде­р­жать 26 лю­то­го.

 

Коментувати