Новини

ІМПУЛЬСІВЦІВ ВІДЗНАЧИЛИ ПРЕМІЄЮ

– До  про­фе­сій­но­го свя­та пра­ців­ни­ків ЖКГ та по­бу­то­во­го об­слу­го­ву­ван­ня  на­се­лен­ня, який в Укра­ї­ні від­зна­ча­ють 17 бе­ре­з­ня,  ма­ють без­по­се­ре­д­нє від­но­шен­ня  всі пра­ців­ни­ки «І­м­пу­ль­су», – вва­жає ди­ре­к­тор під­при­єм­с­т­ва Євген Че­р­нов. – Про­тя­гом всі­єї іс­то­рії  мі­к­ро­ра­йо­ну  за­вод  ту­р­бу­єть­ся  про бла­го­ус­т­рій Ка­п­су­лю – об­слу­го­вує та ре­мо­н­тує бу­ди­н­ки, чи­с­тить до­ро­ги, ви­во­зить сміт­тя, при­би­рає ву­ли­ці. А в чи­с­ті че­т­ве­р­ги до при­би­ран­ня до­лу­ча­ють­ся пра­ців­ни­ки всіх під­роз­ді­лів під­при­єм­с­т­ва. І та­ке ста­в­лен­ня – да­в­ня тра­ди­ція тру­до­во­го ко­ле­к­ти­ву, про­яв сві­до­мо­с­ті та куль­ту­ри за­во­д­чан.

З огля­ду на ви­ще­ска­за­не, 13 бе­ре­з­ня  всі пра­ців­ни­ків «І­м­пу­ль­су» отри­ма­ють пре­мію в роз­мі­рі 600 гри­вень.

 

Коментувати